Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH AKADEMII IRSM

§1 Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
1. AGENDA – ustalony wcześniej harmonogram wybranego Programu Akademii IRSM i plan działania.

2. FORMULARZ – rubryki, które należy wypełnić danymi osobowymi, dostępne na jednej z podstron Witryny. Za pośrednictwem Formularza Usługobiorca może dokonać zapisu na Program.
3. UCZESTNIK – Usługobiorca bądź osoba wyznaczona do wzięcia udziału w Warsztacie.
4. UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem przy zachowaniu trzech, niezbędnych warunków, tj. przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Akademię IRSM i wybrany program za pośrednictwem Witryny, rozmowa z przedstawicielem Organizatora oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Programie.
5. USŁUGOBIORCA – podmiot korzystający z Witryny, który wypełnił Formularz mający na celu zapisanie na wybrany Program, otrzymał informację o akceptacji zgłoszenia i opłacił koszt udziału w Warsztacie.
6. PROGRAM– Program Akademii IRSM organizowany poprzez Organizatora, zgodny z informacjami zamieszczonymi w Witrynie.

§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zapisy, zwane dalej Regulaminem, określają zasady dotyczące zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Akademii IRSM organizowanej przez INSTYTUT ROZWOJU SPRZEDAŻY I MARKETINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, Numer Identyfikacji Podatkowej: 951-254-99-98, zwane dalej Organizatorem, a także zasady korzystania z witryny internetowej, dostępnej pod adresem: https://irsm.pl, zwaną dalej Witryna.
2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom Warsztatów przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania do ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Zakup Programu odbywa się na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma po uprzedniej akceptacji zgłoszenia Uczestnika.
4. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem: https://irsm.pl, nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. §3 Program
1. Programy w ramach Akademii IRSM organizowane przez Organizatora są dostępne dla Usługobiorców, którzy wykupią udział w Programie organizowanym według ściśle określonego harmonogramu i na warunkach umieszczonych w Witrynie oraz korespondencji mailowej przed rozpoczęciem Programu.
2. Usługobiorca składa ofertę zakupu Programu poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się w Witrynie i wysłanie go za pośrednictwem Witryny do Organizatora.
3. Warunkiem korzystania z Witryny jest posiadanie dostępu do Internetu, w tym do przeglądarki obsługującej pliki cookies oraz poczty elektronicznej.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób nienaruszający przepisów prawa, norm społecznych oraz niniejszego Regulaminu. Zabrania się komunikacji o charakterze obraźliwym, czy również naruszającej dobra osobiste.
5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Programu z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu oraz działania w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty przeprowadzonego Warsztatu.
6. Organizator nie wyklucza możliwości zawieszenia dostępności Witryny na czas określony, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych bądź jej rozbudowy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę z witryny, w tym szczególnie za brak odpowiednich warunków technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. Cena Programu Sales Management Mastery zawiera: – udział w Programie Akademii IRSM podczas 5 zjazdów w terminach: 15-16.09.2023, 13-14.10, 17-18.11, 8-9.12, 12-13.12.2024. – zestaw materiałów szkoleniowych, wodę, obiad i przerwy kawowe (w przypadku warsztatu stacjonarnego) oraz certyfikat ukończenia. Cena Programu Business Development Mastery zawiera: – udział w Programie Akademii IRSM podczas 4 zjazdów w terminach: 13-14.10.2023, 17-18.11, 8-9.12, 12-13.12.2024. – zestaw materiałów szkoleniowych, wodę, obiad i przerwy kawowe (w przypadku warsztatu stacjonarnego) oraz certyfikat ukończenia. Cena Programu Marketing Management Mastery zawiera: – udział w Programie Akademii IRSM podczas 5 zjazdów w terminach: 15-16.09.2023, 13-14.10, 17-18.11, 8-9.12, 12-13.12.2024. – zestaw materiałów szkoleniowych, wodę, obiad i przerwy kawowe (w przypadku warsztatu stacjonarnego) oraz certyfikat ukończenia. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Warsztatu. 9. Zajęcia odbywają się w piątki w godz: 9-17 oraz w soboty w godz. 8-16.

§4Zawarcie Umowy
1. Do zawarcia Umowy dochodzi przy spełnieniu przez Usługobiorcę trzech, niezbędnych warunków, tj. przesłanie wypełnionego Formularza ze zgłoszeniem na Akademię IRSM i wybrany program za pośrednictwem Witryny, rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem Organizatora, oraz zapłata przez Usługobiorcę kosztów uczestnictwa w Programie.
2. W celu wysłania oferty zakupu Programu przez Usługobiorcę, jest on zobowiązany do podania w Formularzu informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy przesyłać do Organizatora za pośrednictwem Formularza znajdującego się w Witrynie.
4. Warunkiem akceptacji udziału Usługobiorcy w Programie przez Organizatora jest wpłata całej ceny za Program i wolne miejsca, z zastrzeżeniem, że ich liczba jest ograniczona.
5. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia w danym terminie Programu, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta bądź w przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie skontaktować się z Usługobiorcą w celu przekazania informacji o akceptacji zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostanie przyjęte, Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail fakturę proforma, której zapłata skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Organizatorem.
7. Po zawarciu Umowy, o której mowa w ust. powyżej, Usługobiorca otrzyma od Organizatora potwierdzenie w postaci faktury zaliczkowej w wiadomości e-mail, wysłanej na adres, który Usługobiorca podał w Formularzu.
8. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu.
§5 Płatności
1. Ceny Programów, wyrażone w PLN, podane za pośrednictwem Witryny, są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT.
2. Ceny Programów są wiążące w momencie przesłania przez Usługobiorcę zgłoszenia za pośrednictwem Formularza.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Zmiany te nie są jednak wiążące dla Usługobiorców, którzy zawarli umowę z Organizatorem przed dniem wprowadzenia zmian.
4. Wynagrodzenie Organizatora z tytułu uczestnictwa Usługobiorcy w Programie jest płatne w oparciu o fakturę pro forma, wystawioną z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym najpóźniej na dwa dni robocze przed Programem. W przypadku, gdy okres ten nie może być zachowany, Organizator ma prawo skrócić termin płatności.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia płatności za udział w Programie przelewem bankowym na konto o numerze: 27 1140 1010 0000 4308 0900 1001, w terminie wskazanym na fakturze proforma. W tytule przelewu należy podać numer dokumentu oraz imię i nazwisko uczestnika, jeżeli nie jest nim posiadacz rachunku bankowego. 6. Po opłaceniu faktury proforma, Usługobiorca otrzyma od Organizatora fakturę zaliczkową.
7. Za dzień uiszczenia płatności za Program uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.
8. W przypadku nieotrzymania wpłaty z tytułu udziału w Programie w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, uważa się, iż Usługobiorca zrezygnował z wzięcia udziału w Programie.
9. W przypadku, gdy należna wpłata z tytułu udziału w Programie nie wpłynie we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie, a Usługobiorca potwierdzi dokonanie wpłaty przesyłając drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania transakcji, wówczas Organizator może wyrazić zgodę na udział Usługobiorcy w Programie.
10.Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT i otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną, na podany w Formularzu adres e-mail. W przypadku jego zmiany, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Ponadto, faktura VAT w wersji papierowej może być wysłana listownie po otrzymaniu odpowiedniej dyspozycji od Usługobiorcy w formie pisemnej.
 §6 Rezygnacja z udziału w Programie
1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, najpóźniej na 30 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Programu, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania do Organizatora formalnej rezygnacji z udziału za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@irsm.pl
2. Odstąpienie od Umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od Organizatora, z informacją, że zapoznano się z oświadczeniem woli Usługobiorcy i jest ona akceptowana. 

3. Podczas, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Usługobiorcy kwotę, którą poniósł on z tytułu zapisania się na Program.
4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy Usługobiorcy będzie miało miejsce w terminie krótszym niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Programu, wówczas wpłacona przez niego kwota z tytułu zapisania się na Program, nie zostanie mu zwrócona.
5. Kwota, o której mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu zostanie zwrócona na konto Usługobiorcy w terminie do 7 dni roboczych, liczone od momentu potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora.
6. Częściowa nieobecność Usługobiorcy na Programie nie stanowi podstawy do żądania zwrotu kwoty, która została przez niego poniesiona z tytułu zapisania się na Program.

§7 Zmiana terminu/Zmiana formy/Odwołanie Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zjazdu w ramach Programu bądź zmiany jego terminu lub formy (stacjonarnie/online) z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników szkolenia.
2. W przypadku przesunięcia terminu zjazdu Programu, Organizator w terminie 7 dni roboczych od daty, kiedy zjazd został odwołany, ustali jego nowy termin i poinformuje o tym Usługobiorców drogą telefoniczną bądź elektroniczną. W przypadku braku akceptacji przez usługobiorcę nowego terminu, Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, co nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania Organizatorowi formalnej rezygnacji z udziału w Programie pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@irsm.pl W przypadku akceptacji przez Usługobiorcę nowego terminu zjazdu Programu, odpowiednio przesunięciu ulega termin rezygnacji z udziału w Programie, o którym mowa w ust. 1 § 6.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w Programie zostaną zwrócone w całości, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Usługobiorcę informacji o rezygnacji z udziału w Programie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Organizator uzgodni z Usługobiorcą, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział w Programie w innym terminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub/i formy Programu (stacjonarnie/online), najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany miejsca, zmiana ta może mieć miejsce jedynie w obrębie miejscowości, w której początkowo miał odbyć się zjazd w ramach Programu. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o powyższych zmianach drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera prowadzącego Program w uzasadnionych przypadkach losowych, od niego niezależnych, z zastrzeżeniem, że będzie to Trener z podobnym doświadczeniem, o zbliżonych kompetencjach.
6. W przypadku całkowitego odwołania przez Organizatora Programu, bez udostępnienia nowego terminu, Usługobiorca otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub/i elektroniczną, a zwrot wniesionych przez niego należności z tytułu udziału w Programie zostanie wykonany na rachunek bankowy, z którego środki zostały wniesione, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odwołania Programu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Agendy Programu, szczególnie podczas jego trwania, aby móc dostosować jego poziom adekwatnie do umiejętności Uczestników.

§8 Wykorzystanie wizerunku
1. Usługobiorca, wysyłając zgłoszenie i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na rejestrację swojego wizerunku środkami audio, video, foto.
2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach dotyczących działalności Organizatora, w tym szczególnie w materiałach promocyjnych i reklamowych związanych z przeprowadzonym Programem.
3. Uczestnik Programu, akceptując niniejszy Regulamin, zrzeka się dochodzenia od Organizatora roszczeń z tytułu zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z wykorzystaniem jego wizerunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każdy materiał audio-video bądź zdjęcie zarejestrowane podczas Programu może być dowolnie modyfikowane przez Organizatora na potrzeby promocji prowadzonych przez niego działań. Poprzez modyfikację rozumie się: obróbkę graficzną, łączenie wielu grafik w jedną, dodawanie animacji i tekstu, tworzenie infografik i podobne.

§9 Reklamacje
1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z przeprowadzonym Programem składając Organizatorowi oświadczenie w formie elektronicznej na adres: kontakt@irsm.pl w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Programu.
2. Składana reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby składającej reklamację, termin i miejsce zjazdu w ramach Programu, powód złożenia reklamacji i jego uzasadnienie.
3. Powodem reklamacji nie mogą być zdarzenia niezależne od Organizatora Programu.
4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym okresie, Organizator jest zobowiązany wskazać Usługobiorcy przyczyny opóźnienia i poinformować go o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. Organizator ma prawo do nie rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, kiedy nie zawiera ona wszystkich składowych, wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu bądź kiedy reklamacja zostanie złożona po terminie.

§10 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest INSTYTUT ROZWOJU SPRZEDAŻY I MARKETINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, Numer Identyfikacji Podatkowej: 951-254-99-98, adres email: kontakt@irsm.pl
2. Usługobiorca, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Dane Usługobiorców i Uczestników są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3. W sytuacji, kiedy Usługobiorca wypełniający Formularz nie jest jednocześnie Uczestnikiem Programu, to zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika, aby ten mógł je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.
4. Usługodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania.

§11 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Programu IRSM zobowiązany jest do przestrzegania zakazu rejestrowania audio video podczas zjazdów w ramach Programu bez zgody Organizatora. 2. Organizator może wyrazić pisemną zgodę na rejestrowanie audio-video podczas Programu na ściśle określonych zasadach. Wniosek o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video należy przesłać na adres: kontakt@irsm.pl, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed Programem. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrowanie audio-video podczas Programu bez podawania przyczyny.
3. Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikom Programu wręczane są na potrzeby Programu i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane w innych celach.
4. Organizator może poprosić Uczestników Programu o anonimowe wypełnienie ankiety w formie papierowej, której celem będzie ocena przeprowadzonego Programu.
5. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych po 01.06.2021
9. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem: https://irsm.pl/polityka-prywatnosci/
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników Programu.
11. Organizator, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia Programu, prześle Usługobiorcom informacje organizacyjne na podany w Formularzu adres e-mail.